Acasa Admitere 2023 Anunturi Evenimente/Stiri Tur Virtual Galerie foto

Concursul de eseuri - "Nicolae Vaschide"

Prezentare generalã

Este un concurs de eseuri la nivel naþional iniþiat sub egida Societãþii Române de Filozofie de catedra de ºtiinþe socio-umaniste din Colegiul Naþional „B.P.Hasdeu” Buzãu în memoria savantului Nicolae Vaschide, elev al colegiului, reprezentant de seamã al disciplinelor umaniste în cultura europeanã.

Concursul se desfãºoarã în perioada 4 – 20 mai.

Tematica concursului cuprinde secþiunile: filozofie, sociologie, psihologie, economie ºi logicã.

Pentru fiecare an Comitetul de organizare al concursului propune o temã generalã.

 

Tema generalã  a Concursului de ºtiinþe socio – umaniste  “Nicolae Vaschide” pentru anul 2011

Personalitãþi marcante ale culturii interbelice: Lucian Blaga, Emil Cioran.

 

 

Regulament

 

I.                   Scop, obiective, forme

Concursul de ºtiinþe socio – umaniste  “Nicolae Vaschide” este iniþiat sub egida Societãþii Române de Filozofie de catedra de ºtiinþe socio-umaniste din Colegiul Naþional „B.P.Hasdeu” Buzãu în memoria savantului Nicolae Vaschide, elev al colegiului, reprezentant de seamã al disciplinelor umaniste în cultura europeanã.

Prezentul regulament are urmãtoarele scopuri imediate: de a conferi un caracter coerent ºi deschis cadrului metodologic de participare la acest concurs a elevilor din România; de sporire a motivaþiei elevilor în aprofundarea problematicii specifice disciplinelor socio-umaniste; dezvoltarea curiozitãþii ºi a creativitãþii acestora în acest domeniu.

Tematica concursului cuprinde domeniile: filozofie, sociologie, psihologie, economie ºi logicã. Pentru fiecare an Comitetul de organizare al concursului va propune o temã generalã.

 

 

obiectivul principalal concursului este încurajarea ºi atragerea elevilor în activitãþi de cercetare ºi formarea competenþelor de gândire criticã ºi divergentã a acestora.

 

obiectivele specifice:

 

1.                              identificarea, stimularea ºi promovarea elevilor cu aptitudini creative ºi interes sporit pentru domeniile de cercetare ºtiinþificã socio - umaniste ;

2.                              dezvoltarea competenþelor elevilor prin activitãþi de cercetare ºi de creaþie ºtiinþificã;

3.                              dobândirea de cunoºtinþe suplimentare în domeniul ºtiinþelor sociale, familiarizarea cu metodele de cercetare ºtiinþificã, cu literatura de specialitate, perfecþionarea deprinderilor de muncã intelectualã;

4.                              promovarea valorilor culturale româneºti în spaþiul culturii universale;

 

            formele concrete de realizare

 

                  Concurs  de eseuri.

 
 

II.    Cadrul metodologic de organizare

 

1. Pentru coordonarea activitãþilor în cadrul concursului anual se desemneazã:

·        Comitetul de organizare al concursului

·        Consiliul ºtiinþific

·        Comisiile de evaluare a lucrãrilor.

2. Comisiile de evaluare a lucrãrilor elevilor sunt constituite din profesori de liceu cu grad didactic, cadre didactice universitare, cercetãtori ºtiinþifici.

 

III. COMPETENÞELE COMITETULUI DE ORGANIZARE ªI ALE COMISIILOR DE EVALUARE ALUCRÃRILOR

1. Comitetul de organizare al concursului:

-                                 stabileºte programul desfãºurãrii lucrãrilor Concursului ºi programul secþiilor pe discipline;

-                                 asigurã condiþii optime pentru buna organizare ºi desfãºurare a lucrãrilor concursului;

-                                 implicã cadrele didactice ºi ºtiinþifice din instituþii în procesul de organizare ºi desfãºurare a concursului;

-                                 asigurã colectarea de mijloace financiare pentru premierea participanþilor.

 

2.      Consiliul ºtiinþific

-                                     stabileºte condiþiile minime privind rigoarea ºtiinþificã ºi metodologicã a lucrãrilor intrate în competiþie ºi verificã rigoarea trimiterilor bibliografice.

 

3.      Comisiile de evaluare a lucrãrilor:

-                                 coordoneazã desfãºurarea ºedinþelor secþiilor;

-                                 stabilesc criteriile ºi examineazã ºi selecteazã lucrãrile în baza criteriilor stabilite;

-                                 stabilesc modalitatea de evaluare a lucrãrilor;

-                                 aprobã lista nominalã a clasamentului pe secþii;

-                                 prezintã Comitetului de organizare procesele verbale ale secþiilor ºi listele nominale ale clasamentului pe secþii.

 

 

IV. DESFêURAREA CONCURSULUI

1. concursul se desfãºoarã la nivel naþional.

                  - ºcolile selecteazã lucrãrile elevilor doritori cu aptitudini într-o anumitã disciplinã socio-umanã ºi le trimit Comisiei de evaluare a lucrãrilor cu sediul în Colegiul Naþional „B.P.Hasdeu” buzãu, Bdul Gãrii nr.1,  cu precizarea: pentru Concursul de ºtiinþe socio – umaniste  “Nicolae Vaschide”;

                  - Comisia de evaluare a lucrãrilor preia lucrãrile ºi demareazã procedurile de evaluare a acestora conform metodologiei.

2. Lucrãrile care nu corespund cerinþelor nu se examineazã ºi se restituie, la cerere, autorului.

 

 

V. SECÞIILE CONCURSULUI PE DOMENII

 

Secþia A. filozofie

Secþia B.sociologie

Secþia C. Economie.

Secþia D.Psihologie.

Secþia E.logicã.

 

VI. CERINÞELE impuse pentru lucrãrile jurizate

Eseurile  prezentate de elevi trebuie sã satisfacã urmãtoarele condiþii ºi exigenþe:

1.      sã respecte tematica concursului ºi exigenþele de rigoare privind structura eseului;

2.      Eseul va fi redactat pe calculator cu font Times New Roman, dimensiunea caracterului 12, la 1 rând ºi ½ ºi va avea paginã de titlu, titlul fiind ales de participant, va fi structuratã pe paragrafe, va fi însoþitã de informaþiile bibliografice, anexe(dacã este cazul) ºi va fi semnatã de autor. Anexele vor cuprinde ilustraþii, scheme, grafice, desene, fotografii, tabele, sondaje, chestionare, rezultatele experimentale etc. Sub titlu, se vor preciza numele semnatarului, vârsta, ºcoala de provenienþã ºi clasa în care este înscris.

3.      Lucrarea va avea un volum rezonabil, de 4-7 pagini, pe hârtie de format A4, pe o singurã parte a foii. Numerotarea paginilor se va face la mijlocul foii, în partea de jos.

4.      Pagina de titlu a eseului se va completa astfel: în prima paginã a lucrãrii se indicã denumirea concursului, urmatã, la mijlocul paginii, de titlul lucrãrii. În partea inferioarã a paginii de titlu se pune anul. În titlul lucrãrii nu se admit abrevieri. Lucrarea va fi însoþitã de cererea de participare în care se va indica: numele, prenumele autorului, instituþia de învãþãmânt, clasa, localitatea, numele ºi prenumele conducãtorului ºtiinþific ( nu se indicã în pagina de titlu)

5.      data limitã de predare a eseurilor este 4 mai 2011.

 

 

 

VII. CRITERIILE  DE SELECTAREA  A eseurilor

Comisiile de evaluare vor selecta lucrãrile de cercetare ale elevilor conform urmãtoarelor condiþii:

-                încadrare în tema generalã propusã;

-                                 respectarea criteriilor de ºtiinþificitate;

-                                 respectarea condiþiilor impuse de prezentul regulament;

-                                 susþinere din partea profesorului îndrumãtor;

 

VIII. CRITERIILE DE EVALUARE A eseurilor

Comisiile de evaluare vor aprecia lucrãrile de cercetare ale elevilor conform urmãtorului barem:

-                 corespundere cu cerinþele realizãrii unui eseu -10 puncte;

-                                 actualitatea ºi utilitatea problemei pusã în discuþie  – 10 puncte;

-                                 existenþa unor elemente de noutate în abordarea problemei – 20 puncte;

-                                 originalitatea tratãrii problemei –15 puncte;

-                                 nivelul creativ al eseului – 15 puncte;

-                                 calitatea expunerii ºi prezentãrii conþinutului eseului – 15 puncte;

-                                 calitatea ºi relevanþa anexelor (scheme, fotografii, desene, hãrþi, grafice, tabele, acte de aplicare în producþie etc.) –15 puncte;

 

Total – 100 puncte.

 

IX. PREMIEREA PARTICIPANÞILOR LA CONCURS

1. Comisiile de evaluare stabilesc clasamentul general în corespundere cu rezultatele obþinute de elevi.

2. Pentru cele mai bune eseuri se vor acorda urmãtoarele diplome pentru fiecare secþiune:

·        Diplomã de merit de gradul I - 1 lucrare în fiecare secþiune.

·        Diplomã de merit de gradul II - 2 lucrãri în fiecare secþiune.

·        Diplomã de merit de gradul III – 3 lucrãri în fiecare secþiune.

·        Menþiune de onoare                   – 4 lucrãri în fiecare secþiune.

 

3. În cazul finanþãrii ºi sponsorizãrii concursului, elevii menþionaþi cu diplome vor primi ºi premii. Comisia de coordonare va stabili numãrul ºi cuantumul premiilor în funcþie de sumele existente pentru premiere.

 

X. DISPOZIÞII  FINALE

1.      comitetul de organizare al concursului de ºtiinþe socio – umaniste  “Nicolae Vaschide”este alcãtuit din prof. dr. Gheorghe Tarara, prof. dr. Laurenþiu Þepeluº, prof. Anca Florea, prof. Popescu Laurenþiu, prof. Olteanu Relu.

2.      comitetul de organizare al concursului de ºtiinþe socio – umaniste  “Nicolae Vaschide” va constitui Consiliul ºtiinþific ºi Comisia de evaluare a lucrãrilor din cadre didactice cu experienþã ºi creativitate în domeniu. Preºedintele Consiliului ºtiinþific este un profesor universitar.

3.      Eseurile propuse pentru participare la etapa naþionalã a Concursului se prezintã nu mai târziu de data de 4 mai 2011 urmând ca jurizarea sã aibã loc pânã pe 15 mai 2011.

4.      Decernarea diplomelor va avea loc cu prilejul sãrbãtoririi „Zilei porþilor deschise” a Colegiului Naþional „B.P.Hasdeu” Buzãu 20 mai 2011.

5.      Unul ºi acelaºi autor nu poate participa decât la o singurã secþiune a Concursului.

6.      Lucrãrile avizate de comisia de evaluare care nu au fost admise nu se restituie elevilor decât dupã încheierea concursului. Deciziile cu privire la lucrãrile respinse nu se contestã ºi nu se comenteazã.

7.      Lucrãrile elevilor se pãstreazã în arhivã timp de 2 ani.

 
 

Director,                                                          Âªef comisie ºtiinþe socio-umane,

                  Prof. Ionel Banu                                                                       prof. Gheorghe Tarara     

© BPH 2010-2012