Acasa Admitere 2023 Anunturi Evenimente/Stiri Tur Virtual Galerie foto

Revista Viziuni

 

              Revista “Viziuni” a Colegiului Naþional “Bogdan Petriceicu Hasdeu” a apãrut în anul 2003, la iniþiativa unor elevi de la profilul umanist. Ea a fost precedatã de revista aniversarã “Spre astre” ºi, mai ales, de “Contraste”, revistã elaboratã în întregime de elevi, fãrã coordonarea vreunui profesor. “Contrastele” voiau sã punã în evidenþã faptul cã aceleaºi probleme sau situaþii specifice elevilor hasdeieni sau adolescenþilor în general pot fi privite diferit, uneori diametral opus. Diferenþa de opinii, în problema  uniformei  spre exemplu (pe atunci foarte dezbãtutã), devenea, în mod firesc, semnul libertãþii de gândire ºi al personalitãþii bine definite a elevului hasdeian.

             Existenþa cenaclului “Ad astra” , care în 2003 împlinea 10 ani de existenþã, impunea ºi mai puternic necesitatea apariþiei unei publicaþii în paginile cãreia sã fie tipãrite ºi creaþiile cele mai valoroase ale elevilor-scriitori.

            În plus, valoarea ºi tradiþia ºcolii noastre avea nevoie ºi de o asemenea formã de exprimare a opiniilor elevilor în primul rând, o revistã care sã consemneze pentru prezent, dar ºi pentru viitor, evenimentele ºcolii, personalitãþile care ne-au vizitat, elevii cei mai merituoºi, proiectele, problemele fiecãrei generaþii de elevi.

             Iatã deci atmosfera favorabilã în care a apãrut revista “Viziuni”. La prima ºedinþã de redacþie singura problemã care s-a pus a fost numele publicaþiei.   

              Cum toþi cei prezenþi la acel moment de întemeiere au fost de acord ca revista sã aibã ca idee centralã pluralitatea de opinii ºi de perspective ºi  mai ales respingerea oricãrei tendinþe de formalism, numele “Viziuni” propus de Roxana Ioan a fost unanim acceptat.

  Bucuria cea mare a fost obþinerea, încã din primul an de apariþie, a titlului de “Laureat” la Concursul Naþional de Reviste ªcolare. De altfel de atunci “Viziunile” hasdeiene au fost încununate cu acest titlu în fiecare an. Aceastã recunoaºtere a valorii revistei a generat, în acelaºi timp, dorinþa de îi îmbunãtãþi permanent atât aspectul, cât ºi conþinutul.

            Personalitatea revistei s-a creat prin rubrici devenite permanente: Proiecte, Tabere, Olimpicii noºtri, Interviu, Carte, Film, Muzicã, Cenaclu, Tradiþii, Gimnaziu. Fiecare numãr dezbate pe mai multe pagini, o temã de actualitate, care genereazã opinii contradictorii. Cele mai incitante teme au fost “Vicii de hasdeian”, “Ce-ar fi dacã…?”, “Responsabilitatea”.

            Meritã a fi amintit ºi faptul cã revista a obþinut de 4 ori Premiul I la Concursul Judeþean de Reviste ªcolare organizat de Biblioteca Judeþeanã “Vasile Voiculescu” cu prilejul Zilelor “Pamfil ªeicaru”.

            La elaborarea revistei s-au implicat, de-a lungul celor 7 ani de existenþã, redactori inimoºi: Cristina Fusea, Roxana Ioan, Alina Dobroiu, Miruna Stoica, Florin Gogianu, Andrada Stanciu, Bianca Gãleatã, Alexandra Irimia, Rãzvan Prejbeanu, Miruna Popa, Filip Dogaru, Ilinca Urmuzache, Oana Dedu, Andrei ªerban, Mihai Ocneanu.

            Alãturi de profesorul coordonator, Iulia Lazãr, profesorii Mihai Mâncu ºi Silviana Vãleanu au ajutat substanþial la editarea revistei.

             Actualul colectiv de redacþie cuprinde elevi din toate clasele. Cei mai experimentaþi sunt cei de la clasele a XII-a: Ramona Cazan, Marina Hanganu, Patricia Ioan, Roxana Sava, Mihaela Stanciu, Anca Tãbleþ. Lor li se alãturã Octavian David, Lavinia Radu, Karina Bichir ºi alþii de la clasele mai mici.

              Dupã ce se fixeazã tema ºi se stabilesc responsabilitãþile, se adunã articolele, sunt corectate, selectate ºi se trece apoi la tehnoredactare. Cu excepþia unui articol, maxim douã pe numãr, revista este scrisã ºi tehnoredactatã doar de elevi. Aspectul ei s-a îmbunãtãþit remarcabil de când munca de tehnoredactare a fost realizatã, cu ingeniozitate ºi rigoare de elevii Mihaela Stanciu ºi Avram Silviu.

             Aparent munca la revistã e uºoarã ºi frumoasã. Ea înseamnã însã munca intensã, riguroasã ºi atentã, fãcutã cu convingerea cã “scripta manet”, cum spuneau latinii, adicã ceea ce e scris nu poate fi schimbat. De aceea cele 40 de pagini ale fiecãrui numãr înglobeazã zile ºi nopþi de redactare , de corecturã, de tehnoredactare, de modificãri ºi de rescrieri. Locul pe care ni l-am câºtigat între revistele ºcolare din þarã ne obligã sã ne menþinem în aceastã elitã.

              Încercãm sã facem revista mai dinamicã, fãrã sã îi coborâm standardele de eleganþã ºi valoare. Fiind înregistratã în depozitul Bibliotecii Naþionale, revista “Viziuni” este ºi va fi mãrturia peste timp a complexitãþii, a legãturii cu tradiþia, dar ºi a permanentei înnoiri a spiritului hasdeian

                                                                         

 

 Profesor Iulia Lazãr,

                                                                           Coordonatorul revistei “Viziuni”

© BPH 2010-2012